Disclaimer

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen op de website worden door Pacific slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Pacific garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

Gebruik van de website

Het gebruik van de website is voor eigen rekening en risico. Pacific is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Pacific is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Pacific behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde en de overeengekomen voorwaarden.

Vrijwillige deelname aan de website

Op sommige onderdelen van de site is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage te leveren aan de site. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

  • De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels altijd in acht nemen, dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden.
  • Deelname aan deze site is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer.
  • De deelnemer garandeert door deelname over alle rechten op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart [Mijn website] voor mogelijke aanspraken van derden terzake.
  • Alle rechten ten aanzien van de bijdrage worden door de Deelname overgedragen aan Pacific en worden derhalve eigendom van Pacific, die de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik ten behoeve van televisie- en radioprogramma's.
  • Er zal geen misbruik gemaakt worden van de site, bijvoorbeeld door het overspoelen van nieuwsberichten met (vrijwel) dezelfde berichten.
  • Pacific behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden op de site worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers/auteurs ingediend en zijn niet die van de redactie of Pacific.

Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Pacific zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Pacific hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten. Voor meer informatie over het publiceren van de artikelen van Pacific kun je je richten tot info@pacific.be

Contact

Pacific NV
Entrepotstraat 14
9100 Sint-Niklaas
info@pacific.be
Tel: +32 3 766 45 51
Fax: +32 3 766 43 37

Maak een afspraak